Skip to content
Folláine san Ionad Oibre

Lean ort chuig Acmhainní

Is ionann meabhairshláinte mhaith agus ár mothú folláine foriomlán; tá sí mar bhonn agus taca ag ár dtuairimí agus ár n-iompraíochtaí. Is féidir le meabhairshláinte a bheith ina hacmhainn dhearfach agus ní hamháin easpa meabhairshláinte atá i gceist. Mar a deirtear i bPlean um Chur Chun Cinn na Meabhairshláinte FSS , “Níl aon sláinte gan mheabhairshláinte.

Stronger Together, The HSE Mental Health Promotion Plan 2022-2027

Is iad na príomhcheisteanna atá le freagairt agus aghaidh á tabhairt ar mheabhairshláinte san ionad oibre:

 1. Conas is féidir linn tuiscint níos fearr a chur chun cinn ar thábhacht na meabhairshláinte?
 2. Cad iad na hathruithe eagraíochtúla is féidir a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar strus a bhaineann le post agus ar dheacrachtaí meabhairshláinte eile, amhail imní agus dúlagar, ag an bhfoinse?
 3. Conas is féidir linn acmhainní pearsanta a mhéadú chun cabhrú le fostaithe a strus a bhainistiú?

Tá timpeallacht thacúil san ionad oibre ríthábhachtach do mheabhairshláinte d’fhostaithe. D’fhéadfadh cuid dá strus a bheith fréamhaithe ina bpost.

Tá sé tábhachtach cuimhneamh go bhfuil ról lárnach ag an ionad oibre maidir le meabhairshláinte fostaí a mhúnlú. Is féidir le timpeallacht an ionaid oibre a bheith ina timpeallacht a chuireann meabhairshláinte dhearfach chun cinn agus a chosnaíonn í as a leanann, mar shampla, caidrimh shláintiúla agus féinmheas níos airde.

É sin ráite, áfach, tá sé de chumhacht ag timpeallacht an ionaid oibre cur le forbairt deacrachtaí meabhairshláinte. Ar an gcúis sin, tá sé tábhachtach cultúr d’ionad oibre a mhúnlú d’aon ghnó chun tacú le meabhairshláinte d’fhostaithe agus iad a chosaint.

Ó thaobh an ionaid oibre de, tá dualgas dlíthiúil ann ar ndóigh sláinte d’fhostaithe a chosaint agus cloí leis na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta. Ceanglaítear ar eagraíochtaí le reachtaíocht a chinntiú go gcaitear go cothrom le gach ball foirne agus gan idirdhealú, agus is bonnlíne thábhachtach é seo do mheabhairshláinte.

Má chaitear go héagórach leat cuirtear go suntasach le strus agus cuirtear do mheabhairshláinte i mbaol. Bunaithe ar sin, tá go leor buntáistí breise ann chun meabhairshláinte d’fhostaithe a chur chun cinn agus a chosaint mar chuid de do chlár folláine. Is acmhainn iontach é láithreán gréasáin WorkSafe Queensland agus tarraingíonn sé aird ar na buntáistí sin:

 • Oibrithe rathúla
 • Méadú ar tháirgiúlacht
 • Méadú ar rannpháirtíocht agus ar shásamh as post
 • Méadú ar an tallann is fearr a mhealladh
 • Méadú ar cháil mar fhostóir freagrach i measc an phobail
 • Laghdú ar neamhláithreacht
 • Laghdú ar láimhdeachas agus ar chostais earcaíochta agus oiliúna
 • Laghdú ar ghortuithe agus tinnis a bhaineann leis an obair
 • Laghdú ar éilimh ar chúiteamh oibrithe

Deir an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte “ar fud an domhain, cailltear thart ar 12 billiún lá oibre gach bliain mar gheall ar dhúlagar agus imní ar chostas US$ 1 trilliún in aghaidh na bliana i dtáirgiúlacht caillte.” Ina theannta sin, measann suirbhé a rinne Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann “go gcailltear 11 mhilliún lá trí neamhláithreachas gach bliain ar chostas €1.5bn nó €818 in aghaidh an fhostaí.”

Seo cúpla acmhainn gasta duit chun tús a chur leis:

Sharing the Vision: a Mental Health Policy for Everyone

Ireland’s national mental health policy aims to enhance the provision of mental health services and supports across a broad continuum, from mental health promotion, prevention and early intervention to acute and specialist mental health service delivery, during the period 2020-2030.

HSA’s Guidance on Night & Shift Work

Ireland’s Health and Safety Authority developed a guide to assist employers and employees and others to comply with health and safety legislation and in doing so minimise any adverse effects of night and shift work.

Cé go bhfuil na hacmhainní seo ina gcuidiú chun tús a chur leis, tá sé an-tábhachtach do ghníomhaíochtaí folláine san ionad oibre a phleanáil go cúramach. Léiríonn taighde gur cheart do gach gníomhaíocht a dhíríonn ar an bhfostaí aonair a chomhcheangal le gníomhaíochtaí ar leibhéal na heagraíochta. I bhfocail eile, ba cheart duit bearta a ghlacadh i gcónaí chun timpeallacht eagraíochtúil thacúil a chruthú in éineacht le tacaíochtaí atá dírithe ar stíl mhaireachtála do d’fhostaithe. Tá comhairle mhionsonraithe curtha ar fáil againn maidir leis an mbealach is fearr do ghníomhaíochtaí a phleanáil ag an dá leibhéal seo.

Gníomhaíochtaí ar Leibhéal Eagraíochta

Is é “bunchloch” Phirimid Folláine an CIPD ná cultúr, ceannaireacht agus bainistíocht daoine Seo iad na bealaí is fearr lena chinntiú go bhfuil bunús láidir á chruthú agat d’iarrachtaí folláine …

Gníomhaíochtaí ar leibhéal aonair

Is dócha go ndíreoidh do thionscnaimh folláine ar an leibhéal aonair ar fheasacht a mhúscailt, scileanna a thógáil chun an réimse folláine seo a bhainistiú, agus/nó d’fhéadfadh siad a bheith coisctheach.

Acmhainn

Sharing the Vision: a Mental Health Policy for Everyone

Ireland’s national mental health policy aims to enhance the provision of mental health services and supports across a broad continuum, from mental health promotion, prevention and early intervention to acute and specialist mental health service delivery, during the period 2020-2030.

HSA’s Guidance on Night & Shift Work

Ireland’s Health and Safety Authority developed a guide to assist employers and employees and others to comply with health and safety legislation and in doing so minimise any adverse effects of night and shift work.

HSE NOSP’s Connecting for Life Training

The HSE National Office for Suicide Prevention (NOSP) is involved in a range of education and training initiatives encompassing suicide prevention and mental health promotion. Such initiatives have been identified as key components of work to achieve the vision of …

See Change

See Change has developed a six step pledge programme to help Irish workplaces create an open culture around mental health and play a role in challenging mental health stigma. This organisational-level programme, along with the individual-level supports that See Change …

CIPD Resources

The Chartered Institute for Personnel & Development has various resources to help you support your employees’ mental health.

Croí Connects

Croí’s Telephone Helpline & Online Chats Croí’s telephone helpline, Croí Connects is available for those living with, or affected by, heart disease and stroke. When you call, you will be connected with one of Croí’s Cardiac Nurse Specialists or you …

Social Prescribing

Social prescribing recognises that health is heavily determined by social factors such as poverty, isolation and loneliness. Social prescribing offers GPs and other health professionals a means of referring people to a range of non-clinical community supports which can have …

Minding Your Wellbeing

The HSE’s Minding Your Wellbeing programme aims to help you develop a positive outlook by looking after your mental health and wellbeing. The programme provides an opportunity for you to learn more about: mindfulness, gratitude, self-care and resilience. It includes …