Skip to content

Tá sé mar aidhm ag an láithreán gréasáin seo a bheith mar ionad ilfhreastail do gach rud a theastaíonn uait chun Ionad Oibre Sláintiúil a dhéanamh de d’ionad oibre

Healthy Workplace People

Éire Shláintiúil @ an Obair

An Creat Náisiúnta um Ionaid Oibre Sláintiúla

Healthy Workplace Globe

Bíonn tionchar díreach ag ionaid oibre ar fholláine fhisiciúil, mheabhrach, eacnamaíoch agus shóisialta na n-oibrithe agus, ar a seal, ar shláinte a dteaghlaigh, a bpobal agus na sochaí. Le níos mó ná dhá mhilliún duine fostaithe in Éirinn, cuireann an t-ionad oibre suíomh agus bonneagar idéalach ar fáil chun tacú le cur chun cinn na sláinte do lucht féachana mór.

Agus aitheantas á thabhairt d’acmhainneacht ollmhór an ionaid oibre mar shuíomh chun sláinte an daonra a spreagadh, tugadh faoi chomhoibriú ilearnálach faoi stiúir an rialtais chun an Creat Náisiúnta d’Ionaid Oibre Sláintiúla a fhorbairt. Leagtar amach sa Chreat an treochlár chun tacú le fás cur chuige éifeachtach chun sláinte agus folláine a fheabhsú i suíomh an ionaid oibre.

Mar thoradh ar athruithe ar an gcultúr, ar bheartais agus ar chleachtais in ionaid oibre, tagann feabhas ar shláinte fhisiciúil agus mheabhrach agus ar fholláine agus ar chothromaíocht oibre is saoil. Tá oibrithe sláintiúla níos éifeachtaí, níos fuinniúla, níos airdeallaí agus níos ábalta strus a bhainistiú. Nuair a dhéantar sláinte fostaithe a bhainistiú go maith trí thacaíocht ar leibhéal na heagraíochta, méadaíonn rannpháirtíocht na foirne agus laghdaíonn saoire bhreoiteachta. Dá bhrí sin, tá cuid mhaith drochshláinte i measc an phobail oibre inchoiscthe. Ar an mbealach seo, tá sé mar aidhm ag an gCreat an bealach a leagan amach chun sláinte oibrithe na hÉireann a fheabhsú.

Tá sé mar aidhm ag an láithreán gréasáin seo an Creat a thabhairt chun beatha trí thacaíochtaí riachtanacha & acmhainní praiticiúla a chur ar fáil agus comhroinnt taithí agus foghlama a éascú chun Ionad Oibre Sláintiúil a chruthú inar féidir le fostaithe agus eagraíochtaí bláthú.

Tá sé mar aidhm ag an láithreán gréasáin seo a bheith mar ionad ilfhreastail do gach rud a theastaíonn uait chun Ionad Oibre Sláintiúil a dhéanamh de d’ionad oibre. Is láithreán gréasáin é do chách: eagraíochtaí beaga, meánmhéide agus móra; poiblí agus príobháideach; baill foirne ó Folláine/Cur Chun Cinn na Sláinte, Acmhainní Daonna, Sláinte Cheirde, Sláinte & Sábháilteacht, cinnteoirí sa bhainistíocht shinsearach, agus fostaithe a bhfuil súil acu Ionad Oibre Sláintiúil a chur chun cinn.

Seol ríomhphost chugainn:

Réimsí Folláine

Meabhairshláinte

Is ionann meabhairshláinte mhaith agus ár mothú folláine foriomlán; tá sí mar bhonn agus taca ag ár dtuairimí agus ár n-iompraíochtaí. Is féidir le meabhairshláinte a bheith ina hacmhainn dhearfach …

Spoon, apple, and fork

Bia Sláintiúil

Tá bia sláintiúil ar cheann de cholúin na sláinte agus na folláine, agus is minic gurb é an t-ionad oibre an áit ina n-itheann fostaithe an chuid is mó dá …

Stretching

Gníomhaíocht Choirp

Nuair a bhíonn lucht saothair gníomhach go rialta bíonn baol íslithe ann go dtarlóidh riochtaí ainsealacha cosúil le taom croí, stróc agus diaibéiteas. Léirítear freisin go gcabhraíonn aclaíocht maidir le …

Alcohol

Alcól agus Drugaí

Is ionad oibre níos sábháilte agus níos táirgiúla é ionad oibre atá saor ó alcól agus drugaí le riosca níos ísle de ghalar ainsealach agus deacrachtaí meabhairshláinte i do lucht …

Smoking

Caitheamh tobac

Cosnaíonn ionad oibre saor ó thobac sláinte gach oibrí. Tá caitheamh tobac agus toit thánaisteach ina phríomhfhachtóir riosca maidir le go leor galar ainsealach. Seachas an dualgas dlíthiúil sláinte d’fhostaithe …

Sláinte & Sábháilteacht

Tá sé tábhachtach a thabhairt ar aird go bhfuil na caighdeáin maidir le folláine san ionad oibre a ndéantar tagairt dóibh ar an láithreán seo deonach agus nach gceanglaítear iad …

Nuacht & Imeachtaí is déanaí

Men’s Health Awareness Week

International Men’s Health Week (MHW) always begins on the Monday before Father’s Day and ends on Father’s Day itself.  During 2024, it will run from Monday 10th until Sunday 16th …

NCCP-Sun-Smart-STD-FB

SunSmart for Outdoor Workers

‘Why integrating UV protection into workplace practice is important’ an NCCP in person event for outdoor worker organisations. The National Cancer Control Prorgamme (NCCP) is hosting an in person event for …

Healthy Workplace Website Expansion

Small and Medium Enterprises, let your voice be heard! Help co-design the website to ensure it addresses your unique needs. We will be holding online consultations from 4.30 – 6.00pm …

Ireland Lights Up 2024

Ireland Lights Up

The GAA’s popular ‘Ireland Lights Up’ initiative returns in January 2024 in partnership with RTE’s Operation Transformation, Get Ireland Walking and the Irish Life “My Life” app. The event runs …

Be Winter-Ready initiative.

Be Winter-Ready initiative

The main message during the winter months is simple: Be Prepared, Stay Safe and Know here to find help when you need it. The following information is aimed at helping …