Skip to content
Healthy Workplace people looking up
Healthy Workplace people with arrow
Healthy Workplace people with gears

Sracfhéachaint ar Chreat na nIonad Oibre Sláintiúil

Cad é Creat na nIonad Oibre Sláintiúil?

Is straitéis rialtais é an Creat um Ionaid Oibre Sláintiúla chun sláinte agus folláine oibrithe na hÉireann a fheabhsú. Tá an Creat mar chuid amháin de Chreat Éire Shláintiúil 2013-2025. Leagtar amach sa Chreat an treo straitéiseach do bheartais agus do chláir san ionad oibre chun sláinte oibrithe a fheabhsú.

Cén chaoi a n-oireann an Creat seo do na dlíthe agus na beartais atá ann cheana san ionad oibre?

Comhtháthaíonn an Creat dlíthe agus beartais rialtais atá ann cheana féin. Tá sé ag teacht le straitéisí eile rialtais maidir le saincheisteanna amhail gortuithe agus easláinte a laghdú, taisteal gníomhach agus meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn. Tá oibleagáid dhlíthiúil ar fhostóirí cloí leis an reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta, ach níl aon oibleagáid dhlíthiúil ar fhostóirí ná ar ionaid oibre páirt a ghlacadh i sláinte agus folláine. Mar sin féin, tá buntáistí iomadúla ag baint le páirt a ghlacadh i dtionscnaimh sláinte agus folláine ar ardchaighdeán san ionad oibre d’oibrithe agus do ghnólachtaí araon.

Conas a forbraíodh an Creat?

Rinne coiste faoi stiúir na Roinne Sláinte agus na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta maoirseacht ar fhorbairt an Chreata seo. Cuireadh an Creat ar an eolas trí athbhreithniú ar an bhfianaise chomh maith le comhairliúchán agus rannpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara. Chun cumas a fhorbairt agus eolas agus scileanna a fheabhsú, cuireadh tús le cúrsa iarchéime i gCur Chun Cinn na Sláinte i bhFolláine san Ionad Oibre in 2018 chun tacú le seachadadh an Chreata ina dhiaidh sin. Cliceáil ar na naisc thíos chun tumadh níos doimhne a dhéanamh sa phróiseas comhairliúcháin agus forbartha.

Buncheisteanna

Ar cheann de chuspóirí na Creatlaí bhí samhail seachadta a fhorbairt a thacaíonn le láithreacha oibre chun Creat na nIonad Oibre Sláintiúil a chur i bhfeidhm. Tacaíonn an tsamhail seo le láithreacha oibre bogadh trí na céimeanna seo a leanas chun aistriú chuig Ionad Oibre Sláintiúil:

Illustrated figure with orange t-shirt and green cap
  • Céim 1 – Tacaíocht a Fháil agus a Léiriú
  • Céim 2 – Measúnuithe a dhéanamh agus Cuspóirí a Leagan Síos
  • Céim 3 – Plean agus Acmhainn
  • Céim 4 – Cur i bhfeidhm
  • Céim 5 – Meastóireacht agus Feabhsú

Chun rochtain a fháil ar an tsamhail seachadta, cliceáil ar an gcnaipe Tosaigh ar leathanach baile an láithreáin ghréasáin nó nascleanúint a dhéanamh tríd an roghchlár anuas Folláine san Ionad Oibre ag an mbarr.

Sa Chuid Seo

Déan teagmháil linn

Éire Shláintiúil
Bloc 1, Plaza Miesach, 50 - 58 Sráid Bhagóid Íochtarach Baile Átha Cliath 2, D02 XW14

Maidir le hÉire Shláintiúil

Is é Éire Shláintiúil an Creat náisiúnta gníomhaíochta chun sláinte agus folláine gach duine atá ina gcónaí in Éirinn a fheabhsú. Is tionscnamh é atá faoi stiúir an rialtais a …